Company / MVO / Leverancierscharter

Leverancierscharter

Ethiek

Seba Service en haar Leveranciers zien eerlijkheid als de basis voor het opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelaties op lange termijn. De Leverancier zal zijn business voeren volgens de principes van eerlijkheid en rechtvaardigheid en in overeenstemming met de regels en voorschriften die zorgen voor concurrentie en die corruptie in commerciŽle transacties verhinderen. De onderhandeling en performantie van contracten mag geen aanleiding geven tot gedragingen of acties die zouden kunnen zorgen voor actieve of passieve corruptie, of favoritisme.

Seba Services zal al haar Leveranciers op een eerlijke en rechtvaardige manier behandelen, ongeacht hun grootte en status, op een manier die in overeenstemming is met de bijzondere context van elk land, een context die alle werknemers zo goed mogelijk zullen proberen te begrijpen. Alle aankopen zullen gebeuren volgens het principe van vrije en eerlijke concurrentie.

De Leverancier belooft om Seba Service werknemers geen giften, uitnodigingen, schikkingen, gunsten of enig ander voordeel, geldelijk of op een andere manier, voor de werknemer of zijn/haar naaste relaties aan te bieden, die de integriteit, onafhankelijkheid inzake beoordeling of objectiviteit van de betrokken werknemer bij zijn of haar contacten met de Leverancier zouden kunnen aantasten, beÔnvloeden of compromitteren. Geschenken die zuiver uit beleefdheid gegeven worden, zijn enkel aanvaardbaar als ze uitzonderlijk en billijk zijn en gelinkt zijn aan gelegenheden die dit rechtvaardigen (eindejaarsgeschenken bijvoorbeeld) en als ze in overeenstemming zijn met de gangbare praktijken in dat land en voor dat beroep.

De Leverancier belooft geen reis- of verblijfsonkosten op zich te nemen die aangegaan worden door een Seba Service werknemer, in het bijzonder ter gelegenheid van commerciŽle contacten, site bezoeken, audits of product presentaties. Uitnodigingen voor maaltijden of culturele, sportieve of gelijkaardige evenementen moeten uitzonderlijk blijven en mogen geen aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen.

 

Naleven van werkstandaarden

 

Gebruik van gedwongen of verplichte arbeid
De Leverancier belooft om geen gedwongen of verplichte arbeid te gebruiken zoals deze gedefinieerd staat in de ILO Conventies C29 en C105.

Conventie C29 definieert gedwongen of verplichte arbeid als het werk of de dienstverlening die afgedwongen wordt van een persoon onder bedreiging van een straf en waarvoor de persoon in kwestie zich niet vrijwillig aangeboden heeft.

Gebruik van illegale arbeid

De Leverancier belooft geen illegale arbeid aan te wenden zoals die gedefinieerd wordt door de regels van de landen waarin hij actief is.

 

Kinderarbeid

De Leverancier belooft om de regels inzake het verbannen van kinderarbeid en de bescherming van kinderen en jongeren toe te passen zoals deze gedefinieerd worden door de plaatselijke wetgeving of, indien deze er niet is, door ILO conventies. Hij belooft in het bijzonder om geen personen tewerk te stellen die de minimum werkleeftijd volgens de plaatselijke wetgeving nog niet bereikt hebben.

 

Discriminatie

Volgens de bepalingen die uiteengezet worden in ILO Conventie C111, en zonder afbreuk te doen aan de specifieke plaatselijke regels, belooft de Leverancier om geen onderscheid te maken, om niet uit te sluiten of om geen verwijzing te maken op basis van ras, kleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, nationale afstamming of sociale

afkomst wat het effect heeft van het ongeldig verklaren of benadelen van gelijkheid van kansen of behandeling inzake tewerkstelling of activiteit.

De Leverancier zal de plaatselijke wetgeving naleven inzake de tewerkstelling van personen met een handicap.

Werktijd

De leverancier zal de plaatselijke wetgeving naleven inzake de werktijd.

Loon

De Leverancier zal de plaatselijke wetgeving naleven inzake minimumlonen en belooft om de werknemers hun loon op regelmatige basis uit te betalen. De Leverancier belooft om overuren uit te betalen aan de tarieven die gedefinieerd worden door de geldende plaatselijke wetgeving.

 

Gezondheid en veiligheid

 

De leverancier streeft ernaar om een veilige en gezonde werkomgeving te onderhouden. Hij zal garanderen dat zijn activiteiten de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, onderaannemers, andere partijen betrokken bij de handelingen, plaatselijke bevolking en gebruikers van zijn producten niet zullen schaden.

De Leverancier zal een proactieve aanpak hanteren inzake gezondheids- en veiligheidskwesties. Risico's die voortkomen uit zijn activiteit moeten geÔdentificeerd en ingeschat worden. De Leverancier zal alle nodige stappen ondernemen om dergelijke risico's te beperken en om ze, voor zover dat mogelijk is, te elimineren. Seba Service zal actief stappen ondernemen om de veiligheid van alle personen die op haar sites werken te verbeteren. Aangezien de persoonlijke   lichamelijke integriteit op het spel staat, zal Seba Service van haar Leveranciers vereisen dat ze identieke vereisten hanteren inzake werkveiligheid als ze op Seba Service sites aan het werken zijn. In dat opzicht is het de verantwoordelijkheid van elke Leverancier om geÔdentificeerde anomalieŽn aan te kaarten bij de manager van de Seba Service site waar hij aan het werk is.

 

Milieubescherming

De Leverancier zal ernaar streven om de hoogste standaarden inzake milieubescherming te bereiken, zowel voor zijn producten als voor zijn management systeem, in het bijzonder met het oog op het behoud van de natuur, de bewaring van de biodiversiteit en van ecosystemen, de uitputting van natuurlijke bronnen en het beheer van afval en giftige stoffen. Het zal ernaar streven om de invloeden van de activiteiten op het milieu te minimaliseren door initiatieven te ondernemen om een grotere milieuverantwoordelijkheid te promoten. Het zal ernaar streven om de schade die berokkend wordt aan de plaatselijke bevolking te beperken en om het energieverbruik, de afvoer in water, lucht en bodem te verminderen en om de afvalproductie tijdens de verschillende stadia van de productie, het transport, de on-site installatie, marketing van producten en diensten te verminderen evenals de verwerking van afval.

De Leverancier zal milieu-, gezondheids- en veiligheidscriteria opnemen bij het aankopen van producten en diensten en bij het ontwerpen, produceren en implementeren van de eigen producten en diensten om zo de impact op dat vlak te verminderen doorheen de levenscyclus terwijl ze toch hun kwaliteit behouden en/of verbeteren.

De leverancier streeft er op zijn minst naar om de plaatselijk geldende wetten en standaarden en de geldende wetten van het land waarnaar het product vertrekt na te leven.