Company / MVO / Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

De systematische integratie van sociale (people), milieu (planet) en economische (profit) overwegingen wordt geďntegreerd in de dagdagelijkse bedrijfsvoering.

 

People

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Seba Service draagt zorg voor het welzijn van zijn werknemers door passende sociale voorzieningen te nemen en door het vastleggen van rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en andere relevante documenten.
Seba Service draagt zorg voor het verlenen van de mogelijkheid tot inspraak aan de werknemers teneinde de arbeidsomstandigheden en het werkklimaat  permanent te kunnen optimaliseren. In dit kader wordt op regelmatige basis vrijwillig bedrijfsoverleg georganiseerd tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgever.
Seba Service  respecteert de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN), en de internationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO) en SA 8000;
Seba Service heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van zijn medewerkers; Elke medewerker dient ervoor te zorgen dat zijn/haar kennis pro-actief op peil gehouden wordt door vorming en informatie. Dit is een onderdeel van het jaarlijks evaluatiegesprek.
Seba Service draagt zorg voor het welzijn van medewerkers door ter beschikking stellen van een geschikte omgeving en  middelen (meubilair, PC, vervoer, …) met veilige en beveiligde werkomstandigheden, en door te zorgen voor een aangenaam werkklimaat door passende maatregelen (soepdag, koffiekoekendag, familie-uitstap,…)
S
eba Service voldoet onverkort aan alle antidiscriminatie bepalingen zoals vastgelegd in de geldende wet- en regelgeving; en neemt beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.
Seba Service voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden; Seba Service respecteert van toepassing zijnde CAO(’s).

Veiligheid

 

Alle medewerkers moeten de nodige voorzorgen nemen voor het welzijn van zichzelf, hun collega’s, klanten en direct omwonenden.  

Er geldt een meldingsplicht voor iedereen omtrent mogelijke risico-situaties en verbetermogelijkheden ivm veiligheid en milieu. Het FNC meldsysteem wordt hiervoor gebruikt.  

Seba Service heeft een preventief Veiligheidsbeleid met als doel te streven naar nul ongevallen. Alle medewerkers met uitvoerende taken die in aanraking komen met elektrische toestellen (labo, expert service,…) dienen binnen een termijn van 12 maanden na hun indiensttreding een opleiding ‘VCA Basis’ te volgen en over een getuigschrift te beschikken. Leidinggevend personeel moet bovendien de opleiding ‘VCA Operationeel Leidinggevenden’ volgen en over een getuigschrift beschikken.  

Alle magazijnmedewerkers dienen voorzien te zijn van passende werkkledij (veiligheidsschoenen,…) en moeten deze ook ten allen tijde dragen. Een opleiding tot heftruckchauffeur dient gevolgd binnen een termijn van 12 maanden na indiensttreding.  

Medewerkers die activiteiten uitoefenen op de openbare weg (praktijktraining, toesteldemo,…) dienen uitgerust te zijn met geschikte werkkledij (fluohesje, overall,…). Indien klanten ons vergezellen worden deze ook voorzien van fluo-hesjes.  

Aandacht voor brandpreventie: iedereen dient permanent alert te zijn voor gevaarlijke toestanden. Roken is in de gebouwen van de maatschappij niet toegestaan.  

Richtlijnen voor omgang met gevaarlijke producten dienen strikt gevolgd te worden. Deze richtlijn is als 2e bijlage bij dit kwaliteitshandboek gevoegd.  Dit geldt zowel voor degenen welke gevaarlijke producten verhandelen als voor deze welke de producten gebruiken

 

Duurzaam aankopen

 

Seba Service draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat activiteiten, inkopen en investeringen niet conflicteren met de mensenrechten, en dat alle vormen van discriminatie worden voorkomen.  

Seba Service draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van

beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat kinderarbeid word uitgebannen, dat gedwongen en verplichte arbeid wordt tegen gegaan en dat vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen niet worden belemmerd.  

Seba Service draagt er zorg voor dat omkoping en corruptie van Seba Service, en zijn werknemers, wordt bestreden.  

Seba Service ontplooit geen activiteiten die in strijd zijn met de kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing.

 

Klanten en leveranciers

 

Seba Service draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de gezondheid en veiligheid van afnemers van producten of diensten niet in gevaar worden gebracht.

Seba Service draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat etiketten, productinformatie, bijsluiter enz. de afnemers van producten en diensten voldoende informeren over de beoogde toepassing, gebruik risico's en productprestaties.  

Seba Service draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van reclame worden nageleefd.  

Seba Service draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de confidentialiteit en de privacy van klanten en leveranciers niet wordt aangetast.  

Met klanten en leveranciers wordt gestreefd naar  het hanteren van eerlijke samenwerkingscontracten, en het streven naar win-win relaties

 

 

Planet

 

Milieu, grondstoffen, energie, emissies

 

Seba Service stimuleert het nemen van maatregelen voor preventie van pollutie en klimaatverandering, voor efficiënt gebruik van resources, voor het maximaal hergebruik en recyclage van materialen en voor het conserveren van het eco-systeem en de biodiversiteit.  

Seba Service respecteert het milieu en voldoet aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale milieuwet- en regelgeving, respecteert de (inter)nationale wetgeving ten aanzien van afvalverwerking en transport; en kan aantonen dat de hele keten, van bron tot eindbestemming, van afvalverwerking volgens de wettelijke eisen plaatsvindt. 

Seba Service heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan; en ten aanzien van energie- en uitstootreductie.  

Alle medewerkers dienen zorg te dragen voor het onder controle houden en vermijden van verspilling op vlak van waterverbruik, energieverbruik, verpakkingsmateriaal, grondstoffen, ....  Er wordt naar gestreefd om vervuilende grondstoffen en materialen te vermijden. Het gebruik van niet natuurlijk afbreekbaar verpakkings- en opvulmateriaal wordt vermeden. Karton wordt hergebruikt.  

Seba Service is verantwoordelijk voor het geven van milieurelevante informatie betreffende diensten en producten en de mogelijkheden van recycling of hergebruik hiervan.

 

 

Profit

 

Seba Service is verantwoordelijk voor een eerlijke en transparante financiële rapportage aan de gepaste stakeholders. Seba Service draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de locale economie door personeel, diensten, goederen, materieel uit de locale omgeving te betrekken. De bijdrage aan de locale gemeenschap dient niet beperkt te zijn tot economische ontwikkeling, maar kan ook sociale- of milieu aspecten omvatten.  

Seba Service houdt zich aan de van toepassing zijnde (inter)nationale mededingingswet- en regelgeving, en heeft een eigen gedragscode voor integer zakendoen.  

Teneinde deze belangrijke afspraken te formaliseren, werden deze samengebracht in de gedragscode, die als bijlage aan het arbeidsreglement toegevoegd is. Bij herziening van het arbeidsreglement zal dan ook de facto de gedragscode opnieuw geëvalueerd.